AR hábmen-neavvu skuvllaide

Ludenso Create lea nuvttá geavaheaddjiláđis oahppanneavvu mii diktá ohppiid visualiseret jurdagiiddiset 3D:s ja juogadit earenoamáš AR-vásáhusaid. Bargobihtáiguin mat leat gárvásat atnit luohkálanjas ja ruovttuskuvllas, sáhtát don álkit boktit beroštumi ja ráhkkanahttit ohppiidat boahtte áigái.

Gávnna nuvttá pedagogalaš doaimma

Gávnna dutkanvuđot bargobihtáid bures heivehuvvon fágaođastussii, dahje ráhkat iežat bargobihtáid.

Geavat váikko guđe ráhkkansa

Geavat webáppa 3D ráhkadeapmái, ja viečča áppa mas sáhttá oaidnit AR-ráhkadusaid ealáskeame duohta eallimii.
Oahpat skuvllas dahje ruovttuskuvllas

Doala oktavuođa ohppiidatguin, ležžet dál skuvllas dahje eará oahppobirrasis Ludenso Create galleriija bokte.

Álgge 4 álkis lávkkiiguin

Álgit ođđa pedagogalaš neavvuin sáhttá leat balddihahtti doaibma, muhto ii dárbbaš leat dan. Jus čuovut dán njeallje álkis lávkki sáhttibehtet don ja oahppit šaddat AR-ovdamannit oanehis áiggis.

1. Gávnna heivehuvvon fágaođastussii

Fuomáš movttiidahtti vugiid geavahit Ludenso Create neavvu luohkálanjas. Jus áiggut fállat ohppiidasat movttiidahtti, oahppiguovdilaston, ja prošeaktavuđot oahppanvásáhusaid, de berret don geahččat bargobihtáid min oahpaheaddjeportálas. Juohke oahppoboddui, guhte fáddá, sisdoallu dahje mihttomearri dál leaš sáhtát don geavahit dan. Jus dus leat jurdagat ođđa hutkkálaš bargobihtáide, manne ii ráhkadit daid ieš?

2. Lasit ohppiid

Dárbbašat dušše Ludenso Create liŋkka oažžut ohppiid johtui. Jus sii barget Chromebookas, PC:as dahje MacBookas, sáddet don dušše liŋkka sidjiide. Jus oahppit ráhkadit iežaset 3D-hábmema telefovnnas dahje dihtordulbosis, de fertejit sii viežžat "Ludenso Create”-áppa.

3. Ráhkat virtuála luohkkálanja

Oažžun dihte bajilgova maid du oahppit ráhkadit sáhtát don ásahit virtuála luohkkálanja, dahje dan maid mii gohčodit joavkočájeheami, masa oahppit sáhttet logget. Dát lea earenoamáš ávkkálaš vai šaddet jierpmálaš digaštallamat luohkkálanjas ja vai oahppit besset juohkit ja gaskkustit jurdagiid.

4. Dutkka ráhkadusaid AR:s

Lehttohan dihte ipmárdusa ođđa konseapttaide, ja movttiidahttin dihte ohppiid ovdánahttit digitála gálggaid, dárbbašat don dušše viežžat Ludenso Create appa AR-soahppilis reidui. Dutkat Joavkočájeheapmi dahje ovtta 3D-modealla AR:s lea álki go manat fállui rabat modealla ja deaddilat AR-boalu. Ja geahča fal de leat gearggus dutkagoahtit.