AR-hammoedimmie-dïrrege skuvlide

Ludenso Create lea namhtah, utnijevietseles lïeremedïrrege mij baaja learoehkidie sijjen åssjalommesh visualiseeredh 3D-hammosne jïh sjïere AR-dååjresh juekedh. Laavenjassigujmie mah leah riejries åtnose vaeltedh klaassetjiehtjielisnie jïh hïejmeskuvlesne, maahtah aelhkieslaakan ïedtjem sjugniedidh jïh dov learohkh båetijen aajkan ryöjrehtidh.

Gaavnh namhtah pedagogeles boelhkh

Gaavnh dotkemelaavenjassh mah leah sjïerelaakan dorjesovveme faageorrestæmman, jallh darjoeh jïjtjedh laavenjassh.
Nuhtjh saaht maam ektievoetem

Nuhtjh web-appem 3D-hammosne sjugniedidh, jïh veedtjh appem juktie AR-kreasjovnh jieledem åadtjoeh rïektesisnie.

Ööhpehth klaassetjiehtjielisnie jallh hïejmeskuvlesne
Gaskesadth dov learohkigujmie, mejtie dah leah skuvlesne jallh jeatjah lïeremebyjresisnie Ludenso Create-gallerijen tjïrrh.

Aelkieh daej 4 aelhkie sïlligujmie

Orre pedagogeles dïrreginie aelkedh maahta isveligke laavenjassine årrodh, men ij daarpesjh numhtie årrodh. Jis daejtie njieljie aelhkie sïllide dåeredh dellie datne jïh dov learohkh maehtede AR-pioneerine sjïdtedh varke.

1. Gaavnh laavenjassh mah faageorrestæmman sjiehtieh

Vueptesth skreejrije vuekieh Ludenso Createm nuhtjedh klaassetjiehtjielisnie. Jis sïjhth dov learohkh lïeremedååjresh faalehtidh mah skreejrieh, learohki jarngesne utnieh jïh prosjektine dorjesuvvieh, byörh laavenjassh ohtsedidh mijjen lohkehtæjjaportaalesne. Fïerhte leksjovne, saaht mij teema, sisvege jallh ulmie, maahta dam nuhtjedh. Jis dov naan orre åssjalommesh innovatijve laavenjasside, mannasinie ij dejtie jïjtje darjodh?

2. Lissehth learohkh

Ihke learohkh edtjieh daejnie aelkedh, dellie ajve daarpesjh lïenghkem Ludenso Createse seedtedh dejtie. Jis Chromebook, PC jallh MacBook nuhtjieh, dellie ajve lïenghkem dejtie seedth. Jis learohkh 3D-modellh sijjen tellefovnine jallh nedtepreejrine darjoeh, dellie tjuerieh «Ludenso Create»-appem veedtjh.

3. Tseegkh virtuelle klaassetjiehtjelem

Juktie bijjieguvviem åadtjodh dan bijjelen maam dov learohkh sjugniedieh maahtah virtuelle klaassetjiehtjielassem tseegkedh, jallh dam maam mijjieh dåehkievuesiehtimmie gåhtjobe, mïsse learohkh maehtieh sïjse loggedh. Daate joekoen nuhteligs juktie eensi digkiedimmieh klaassetjiehtjielisnie åadtjodh, jïh baajedh learohkh åssjalommesh juekedh jïh bievnedh.

4. Goerehth kreasjovnh AR-sne

Juktie goerkesem lissiehtidh don orre konsepten bïjre, jïh learoehkidie skreejrehtidh digitaale tjiehpiesvoeth evtiedidh, datne ajve daarpesjh Ludenso Create-appem akten AR-kompatibele ektievoetese veedtjedh. Dåehkievuesiehtimmiem jallh aelhkie 3D-modellem AR-hammosne goerehtidh, aelhkieslaakan darjoeh gosse menyjese vaadtsah, modellem rïhpesth jïh AR-båalam deadtah. Jïh voilá, datne leah riejries goerehtidh!